network-pixab

Estratègia digital

La part estratègica és com volem que acabi sent el centre i com aconseguir-ho, on volem anar?

Seguint les indicacions del document oficial de definició de l’EDC, s’ha estructurat aquesta part en 4 fases:

 1. Diagnosi
 2. Determinació d’objectius
 3. Planificació i seguiment d’activitats,
 4. Avaluació.
estrategia-digital

Diagnosi

Eines utilitzades en la diagnosi

El centre ha utilitzat diferents eines per a l’elaboració de la diagnosi i ha tingut en compte l’opinió de tota la comunitat educativa:

Selfie

En aquesta enquesta hi han participat tres col·lectius, l’equip directiu, l’alumnat i el professorat. Ha servit als centres a fer una diagnosi sobre l’ús pedagògic de la tecnologia al seu centre. La participació de l’equip directiu ha estat del 100%, del professorat ha estat del 90% i de l’alumnat de 5è i 6è de primària amb un 59%.

Revisió dels ítems del pla tac

S’ha revisat l’antic Pla TAC del centre . La revisió dels ítems d’aquest pla TAC  ha de servir per avaluar si els punts forts i febles i els objectius detectats en aquest pla segueixen vigents per tal d’incorporar-los a l’EDC.

Formulari a les famílies

El centre ha elaborat un formulari per a les famílies amb l’objectiu de demanar qüestions relacionades amb la comunicació digital del centre. Hi ha participat un 50 % de les famílies. 

Documents i indicadors interns del centre

El centre ha revisat el PEC, les NOFC i el PdD amb l’objectiu de fer una anàlisi dels aspectes d’àmbit digital que contemplen.

Aspectes destacats de la diagnosi

Els resultats principals trobats en la diagnosi segons l’eina són els següents:

Selfie

Lideratge: S’han valorat positivament l’estratègia digital, desenvolupament de l’estratègia amb el professorat i les noves modalitats d’ensenyament.

Infraestructura i equips: S’han valorat positivament les infraestructures, els dispositius que es tenen al centre per a l’ensenyament, els dispositius digitals que s’utilitzen i l’accés a internet. De totes maneres s’ha de millorar l’assistència tècnica i el punt menys valorat és el de protecció de dades.

Pedagogia: Suports i recursos. És dels apartats més ben valorats  i es tenen en compte els recursos educatius en línia, els entorns virtuals d’aprenentatge i la comunicació amb la comunitat educativa i la creació de recursos digitals.

Pràctiques d’avaluació: És el punt menys valorat de tots els apartats sobretot en com s’avaluen les destreses, l’autoreflexió sobre l’aprenentatge, la retroalimentació adequada a cada alumne i com es retornen els comentaris sobre el seu treball, però com es retornen els comentaris sobre el treball entre els mateixos alumnes.

Col·laboració i xarxes: Un dels temes que menys puntuat és el de la col·laboració entre diferents escoles, entitats o aprenents externs. Com costa compartir experiències dins i fora de l’organització d’aula. En aquest apartat també hi hauria d’haver un debat sobre l’ús de les tecnologies.

Pedagogia. Implementació a l’aula: En un aprenentatge constantment en evolució es tracta d’innovar en cada moment i actualitzar els recursos que es tenen. Aquest punt es força diferent en el sentit que quan són els alumnes que contesten: volen més col·laboració entre alumnat i fer més projectes, que quan ho fan els mestres. Fomenten més la creativitat i donen valor a l’adaptació de les necessitats diferenciades dels alumnes. En qualsevol cas és un punt a mantenir i millorar quan es parla de projectes interdisciplinaris.

Desenvolupament professional continu: Les dades que s’extreuen són positives en la participació permanent, però baixen quan es parla de les necessitats de formació permanent en la utilització i integració de noves tecnologies. El professorat es forma, però hauria de formar-se més en aquells ensenyaments que s’han actualitzat amb el temps. També s’hauria de millorar en l’intercanvi d’experiències per obtenir millors resultats.

Competències digitals de l’alumnat: En aquest apartat s’ha valorat positivament el fet d’aprendre a comunicar i tenir un comportament segur i responsable, però baixen els resultats en quant s’ha d’atorgar el reconeixement del treball que han fet els altres. També es pot millorar l’aspecte que parla de la verificació de la informació . Ser crític i també creatiu és una de les actituds que s’ha de consolidar.

Formulari a les famílies

El formulari a les famílies recollia aspectes comunicatius del centre i d’organització. Un 30% de les famílies van manifestar certa dificultat per seguir les activitats del centre i acompanyar els seus fills/filles en les tasques a casa.

Pla TAC

El pla TAC del centre és del 2020, però encara hi ha una sèrie d’actuacions/objectiu que no s’han dut a terme, i que encara es consideren vigents. A continuació es descriuen:

 • 015. Revisar la seqüenciació de la competència digital a les àrees curriculars.
 • 042. Assegurar la presència de  l’aplicació metodològica de les  tecnologies a les programacions didàctiques de les diferents àrees curricular.
 • 083. Gestionar els permisos d’ús dels serveis digitals.
 • 101. Posar a l’abast del professorat recursos TAC per a la seva pràctica  docent.
 • 104. Definir mecanismes per avaluar l’assoliment de la competència digital.

Revisió documents de cultura digital

En la revisió dels documents relacionats en l’àmbit digital s’ha detectat: 

 • Manca la seqüenciació i avaluació de la competència digital de l’alumnat. 
 • Actualització de la NOFC amb els nous dispositius.
 • Realització d’un Pla d’Acollida i d’un Pla de Comunicació.
 • Redacció de protocols de l’EVA i Drive del centre.
 • Manca un protocol en la publicació d’imatges als canals de comunicació del centre.
 • Manca d’un espai on recollir els acords de centre.

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ DEL CENTRE

A partir dels resultats de les eines de diagnosi es va fer una reflexió on es van prioritzar els punts febles que incorpora l’Estratègia Digital de Centre.

Punts forts i punts febles detectats en la diagnosi

A la següent taula es descriuen els punts febles i les seves causes que la comissió digital ha prioritzat per a la definició dels objectius.

PUNTS FEBLESCAUSA
Pràctiques d’avaluació.Manca per part dels docents d’ús d’eines digitals d’avaluació que permeti una avaluació més universal de l’alumnat.
Col·laboració i xarxes.L’organització del dia a dia no permet gaudir d’espais i temps per l’intercanvi de bones pràctiques. Poca participació dels docents a xarxes educatives.
Factors que limiten l’ús de les tecnologiesManca de temps per a la preparació i adequació de les situacions d’aprenentatge que utilitzen eines digitals. Cal una gestió del temps més eficient.
Limitacions a l’hora d’utilitzar l’aprenentatge híbrid fora de l’escola.Algunes famílies amb baixa competència digital de les famílies.
– Falta de bons hàbits, higiene digital, higiene posturals, salut…
– Falta d’informació a les famílies i competència digital.
Manca de formació adequada a la línia de centre.Poc ventall, poca oferta, no hi ha mecanismes del claustre per triar les FIC més adequades.
Documents de centre en l’àmbit digitalManca de Pla d’acollida i de comunicació. Manca de protocols de gestió d’imatges i acords de centre.
Situacions d’aprenentatge no adaptades als canvis legislatius i de material pedagògicNou currículum, i catàleg material audiovisual i robòtica.

Determinació d’objectius

En el document han d’aparèixer els objectius que es concreten a mitjà termini (3 o 4 anys). Després de la diagnosi hauran aparegut molts objectius. Caldrà seleccionar-los i prioritzar-los. En el document d’EDC només apareixeran aquells que el centre intentarà assolir en el termini establert.

Planificació i seguiment d’activitats

En el document també s’han d’incloure les accions detallades per tal d’assolir els objectius fixats. Per cada activitat és convenient indicar, com a mínim, la seva temporització, els responsables i els recursos necessaris.

Avaluació

Aquesta fase s’ha de concretar en indicadors d’assoliments per cada objectiu i en indicadors de seguiment de cada activitat. També és recomanable que en el mateix document de l’EDC s’especifiqui quan es farà l’avaluació periòdica de la mateixa EDC dissenyada.

En el procés d’avaluació es realitzarà els següents tipus d’avaluació: 

Avaluació contínua: es realitzarà durant el desenvolupament de les accions. Els responsables dels indicadors de les accions faran la valoració; de les tasques/activitats i de l’assoliment dels corresponents indicadors. A partir d’aquesta valoració, si es considera oportú, es duran a terme els canvis necessaris de les activitats per garantir el compliment dels objectius de l’EDC.

Avaluació anual: es durà a terme a final de curs. Pretén ser una avaluació àmplia on recollir les valoracions de les accions dutes a terme i l’assoliment dels objectius programats durant el curs. A partir d’aquestes valoracions la comissió decidirà si cal adaptar alguna acció o objectiu, o si cal, incorporar noves accions o objectius. Els resultats de l’avaluació es recolliran a la memòria anual.

En acabar el període de l’EDC es farà l’avaluació final que no només servirà per valorar l’estratègia realitzada en la seva globalitat, sinó també serà el punt de partida de la diagnosi de la nova estratègia digital per al següent període.

Document de seguiment de l’EDC

El següent document posa de manifest el seguiment de les diferents fases de l’EDC (a la part inferior del full podeu seleccionar els diferents apartats):